This website is part of the Galtuud LLC Investment Solutions Network.

амин хэлхээ

Байгаль сан

Цөлжилт гэж юу вэ?

Байгалийн бүх амьд ба амьд бус зүй тогтлууд өөр хоорондоо харилцан шүтэлцээтэй оршин тогтнож байдаг.  Мөн тэдгээрийн аль нэг нь экосистемийн голлох үүргийг гүйцэтгэж байдаг. Говийн эмзэг хөрсөнд бол Хармагны бут сондуул голлох үүргийг гүйцэтгэж байна.

Хармагны бут сондуулын нөлөөгөөр амьдрах амьтад, ургамлын төлөөлөл

BANNER 300x500

BANNER 300x200

Та

Website counter

-дахь зочин

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.