This website is part of the Galtuud LLC Investment Solutions Network.

амин хэлхээ

Байгаль сан

BANNER 300x200

BANNER 300x500

Үйл ажиллагааны тайлан

PDF –ээр татах

“Амин хэлхээ байгаль сан” сан нь байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтвортой үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжиж ажиллах, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн, санхүүжүүлж ажиллах зорилготойгоор байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сан нь Говь нутагт шороон болон ногоон цөлжилт жилээс жилд нэмэгдэж, говь нутагт амьдардаг ховор болон устах аюулд орсон, говийн эндемик ургамал амьтдын амьдрах орчин, газар нутаг хумигдаж байгаатай холбоотой говь нутагт тогтвортой үргэлжлэн өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх боломж бүхий жимсний мод бутыг тариалах, хамгаалах ойжуулалтын тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах зорилго тавин ажиллаж байна.

Та

Website counter

-дахь зочин

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.